Όροι Συμμετοχής


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες ελληνικών πανεπιστημίων οι οποίοι/ες έχουν σχηματίσει μια προκαταρκτική άποψη για τις σπουδές τους, αλλά έχουν ακόμα ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν αποφοιτήσουν ώστε να επιδιώξουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία προπτυχιακών σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • Είναι  προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτούν σε πολυτεχνικές σχολές και σε σχολές θετικών επιστημών (βλ. κατηγορίες στην αίτηση) όπως υπαγορεύεται από τους τομείς πρωτοπορίας των συμμετεχόντων πανεπιστημίων στο πρόγραμμα (Stanford, Berkeley, ΜΙΤ και Georgia Tech).
  • Έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους και βρίσκονται στο 2ο ή 3ο έτος φοίτησής τους.
  • Μιλούν άριστα Αγγλικά (θα διαπιστωθεί με συνέντευξη στη διαδικασία αξιολόγησης).
  • Έχουν μια αξιόλογη πορεία στις σπουδές τους (αναλυτική βαθμολογία, κ.λπ.)
  • Επιδείξουν ενδιαφέρον για τη ανάπτυξη του πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν και γενικότερη σχετική εθελοντική και κοινωνική δραστηριότητα.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στο 4ο Educational Trip έχουν την υποχρέωση με την επιστροφή τους να αποστείλουν στους διοργανωτές του Προγράμματος [us.educational.trip[at]gmail.com & corallia[at]corallia.org]

  • Σύντομες (4 σελίδες κατά μέγιστο) ομαδικές αναφορές (μια ανά ομάδα επίσκεψης στα πανεπιστήμια Stanford, Berkeley, ΜΙΤ και Georgia Tech), μέχρι μια εβδομάδα μετά την επιστροφή τους, με τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν, τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που πραγματοποίησαν καθώς και τις εμπειρίες που αποκόμισαν και προτάσεις που ενδεχομένως έχουν να κάνουν στους διοργανωτές για τη βελτίωση του Προγράμματος.
  • Ατομική συνοπτική (2 σελίδες) αναφορά, με τις προτάσεις του/της (σχέδιο δράσης) για το πώς προτίθεται ο καθένας/καθεμία να αξιοποιήσει τις εμπειρίες που αποκόμισε συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Το Corallia και τα μέλη των φοιτητικών συλλόγων θα βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών για να υποβοηθήσουν και να συνεργαστούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την επίτευξη των σχεδίων δράσης.
Η συμμετοχή στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των ομάδων αξιολόγησης, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους.
Οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος και μόνο, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.